وزین دانش نماینده رسمی مرکز کار ایران (کاریران) در استان اصفهان
امتحان زبان انگلیسی

IELTS

. درحال حاضریکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیس است که در سراسر دنیا برگزار می شود . این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که میخواند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشور مهاجرت نمایند.

نمره بندی این آزمون از 0 تا 9 سطح را شامل می شود که نمره قبولی برای آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح 5 نمره د متوسط و 6 به بالا خوب تلقی می شود. برای تحصیل در دانشگاه مالزی ، حداقل آیلتس 6 تا 5/5 مورد نیاز می  باشد.

دونوع آزمون آیلتس به نام های آکادمیک و عمومی وجود دارد که گونه آکادمیک آن مشکل تر بوده و همین آزمون است که برای ورود به دانشگاه ها مورد نیاز می باشد و حالت عمومی برای امور مهاجرتی مورد نظر می باشد. به طور کلی آزمون آیلتس از چهار بخش و در دو نوبت برگزار می شود.                                                  نوبت اول:

                                         

1: سعی کنید یک ساعت جلوتراز ساعت شروع آزمون در محل باشید .

2: در محل آزمون به شما مداد و مداد پاک کن داده می شود . پس نیازی به همراه بردن این ونسایل با خود ندارید .

3: به محض ورود به سالن ،شماره خود را به راهنمای آزمون نشان دهید تا شمارادر یافتین صندلی مربوطه راهنمایی کند.

4: صندلی ها بطور پیشفرض برای متقاضیان راست دست در نظر گرفته شده است ،بنابراین اگر چپ دست هستیند حتما این منورد را به یکی از راههنمایان آزمون اطلاع دهسید تا صندلی شمارا تعویض نمایند.

5: قبل از شروع آزمون ،نکاتی را مدیر جلسه به زبلن انگلیسی و به زبان ساده و شمرده شمرده ذکر می کند. به این نکات توجه کنید و به ۀآن عمل کنید و نکاتی نظیر قواعد آزمون اینکه چه مراحلی دارد که اکثر آن را در طی نکات زیر به شما خواهیم گفت .

6: پیشنهاد می شودساعت مچی همراه خود داشته باشید . قبل از شروع آزمون آن را ازدست خود باز کرده و درقسمتی که دائمادر درید شما باشد قراردهید و فراموش نکیند که 90% عامل موفقطت آزمون آیلتس در مهارت تست زنی و مدیریت زمان شماست ، نه صرفا اطلاعات شما از زبان انگلیسی .

بزرگی تعبیه شده است تا شما در پرکردن مشخصات خود در برگه سوال وLCD7: در چندین قسمت سالن ، تلویزیون های

پاسخ نامه کمک کند . ضمنا” ساعت دیجیتالی هم برروی صفحهه نمایش نشان داده می شود تا بتتوانید از طریق آن زمان خود را مدیریت کنید .

8: در حین برگزاری آزمون ،زمان باقی مانده شما در هر بخش به شرکت کنندگان توسط بلند گو اعلام می شود.

نحوه برگزاری آزمون آیلتس :                                                                                                        

Listening بخش اول: آزمون

Listening حاوی 40 سوال در4 بخش می باشد. بخش اول آسان ترو بخش چهارم مشکل ترین قسمت   Listeningآزمون می باشد.

1: برگه های سوال پس از صحبت های مدیر جلسه در ارتباط با قوانین حاکم بر آزمون و مراحل آن ،بین شرکت کنندگان توزیع می شود. دقت کنید تا زمانی که به شما دستورداده نشده به برگه های سوال دست نزنید که در این صورت از جلسه به سرعت اخراج می شوید . بعد از اینکه اجازه این کارداده شد ،می توانید سوالات بخش اول را مرورکنید . البته شما زمان کافی برای این کارنخواهید داشت .

به همراه پرسشنامه در ابتدای آزمون میان شرکت کنندگان توزیع می شود.                 Listening 2: پاسخ نامه آزمون

3: ابتدا می بایست با توجه به رانمایی های مدیر جلسه ،مشخصات خود را برروی پرسشنامه و پاسخنامه درج کنید

در پرکردن آن دقت کافی را به خرج دهید،یرا اشتباهی از سوی شما ممکن است به ملغی شدن آزمون و از بین رفتین هزینه و زمان شما بیانجامد.

4: دربالای برگه نوشته شده است که مطلبی که خواهید شنید مربوط به مثلا سولا 1 تا4 است . به این نوشته ها دقت کنید ،زیرا به شما کمک می کند که فقط آن چند سولا را مرور کنید با قبل از پخش نوار و از طرفی در زمانی که به صوت گوش می کنید می دانید که مربوط به کدام سوالات می باشد.

5: نوار فقط یک بار برای شما پخش خوهد شد و شما فرصت این را که بخواهید دوباره گوش دهیر را ندارید،پس کاملا” دقت کنید .

6: اولین سولا هر بخش را آزمون گیرنده برای آشنایی شما قبلا حل نموده است . ابتدا برای شما قطعه ای برای آشنایی پخش خواهند کرد و شماهده می کنید که جواب سوال اول به چه صورت از داخل ۀن قطعه استخراج شده است . ما بقی بر

8: قطعات به تربیت برای شما پخش می شودو شمادر حین شنیدن آن می بایست پاسخ آن را پیدا کنید .

Listening9: دقت کنید پاسخ ها را به جهت اینکه اشتباه نکنیددر برگه سوال بنویسید.پس از پایانبه شما 10 دقیقه فرصت

داده می شودتا پاسخ های خودرا از پرسشنامه به پاسخ نامه منتقل کنید.

 

10: دقت کنید وقتی به شما گفته شدوقت وقت تمام است می بایست قلم خود را به روی میز بگذارید.عدم اطاعت این امر،منجر به اخراج شما از آزمون می شود.

 

Listening11: کل مدت زما ن آزمونسی (30) دقیقه می باشد که بدون در نظر گرفتن وقفه های کوتاه

میان بخش ها در نظر گرفته شده است .

 Reading بخش دوم : آزمون

توزیع می شود. باز هم متذکرمی شویم که Reading 1: بلافاصله پس از پایان بخش اول ، برگه های پرسشنامه و پاسخنامه آزمون

به برگه هاتا کسب مجوزاز سوی مدیر آزمون دست نزنید.

2: مشخصات خودرابرروی پرسشنامه و پاسخنامنه نوشته و با مرورآن،از صحت اطلاعات مندرجه اطمینان یابید .

دارای سه متن می باشد که تماما از متون علمی مجلات ،روزنامه ها و یا مقالات علمی استخراج شدهReading3: پرسشنامه آزمون

است .

4: در انتهای هر متن ،تعدادی سوال وجود داردکه می بایست پس از مطالعه متن، به آنها پاسخ داده شود.تعداد این سوالات در مجموع 40 عدد می باشد.

به صورت مفهومی ،چند گزینه ای و جای خالی می باشد. می توان گفت که برای آن دسته از شرکت Reading5: سوالات آزمون

زیاد آشنا نباشند،سوالات مفهومی ،جای خالی و چند گزینه ای و برای آن دسته که با مهارتهای Readingکنندگانی که با مهارت های

آشنا باشند،سوالات جای خالی،مفهومی و چند گزینه ای به ترتیب سخت ترین تاآسان ترین نوع سوالات بکارReadingتست زنی

رفته دراین بخش از آزمون را تشکیل می دهند.

Reading6: به جرات می توان گفت که به گفته اکثرقریب به اتفاق شرکت کنندگان آزمون آیلتس سخت ترین قسمت آزمون بخش

می باشدکه با سوالات هوشمندانه و متون سنگین علمی ،باعث کاهش امتیاز نهایی داوطلبان می شود. اطلاعات زیادی در موردمهارت  در محیط وب وجود داردکه میتوانید آن را استخراج نموده و مطالعه کنید . Readingهای تست زنی

زمانی برای انتقال پاسخ های خود از پرسشنامه به پاسخنامه ندارید. مناسب است که پاسخ هارامستقیماListening7: برخلاف آزمون

واردپاسخ نامه کنید و یا اینکه زمانی در حدود 3 دقیقه برای این کارو به ازای هر متن در نظربگیرید.

8: به عنوان مثال یکی از مهارت های تست زنی در این بخش از آزمون این است که قبل از شروع،عنوان های هر سه متن را خوانده و آسان ترین متن و یا متنی را که به دانش و اطلاعات عمومی شما نهزدیک است و احتمال می دهید که گنجینه لغات شما در آن مورد بیشتراز دو متن دیکر باشد را به عنوان متن اول انتخاب کنید . واجب نیست که حتمااز متن اول شروع کنید.

9:کل مدت زمان این بخش از آزمون ،شصت (60) دقیقه می باشدکه به ازای هر متن 20 دقیقه برای شما در نظرگرفته شده است.این زمان به طورپیوسته در نظر گرفته می شود و شما می توانید به هریک از پاسخ متن به میزان دلخواهتان زمان بدهید.

 

Writingبخش سوم: آزمون 

می باشدکه مدت زمان شصت(60)دقیقه برای آن درنظرگرفته شده است.Writing1: آخرین بخش آزمون آیلتس درنوبت اول آزمون

2:این بخش از آزمون از دوقسمت تشکیل شده است . در قسمت اول به شرکت کننده تصویری در غالب چارت ،جدول و یا نمودارداده می شودو از وی خواسته می شود تا آن را تفسیرکند.

3: برای این بخش از آزمون می بایست حداقل 150 لغت یادداشت کنید .درصورتیکه کمتراز این میزان بنویسیدامتیازاز شماکسرخواهدشد.برای این قسمت بیست (20) دقیقه زمان در نظرگرفته شده است که البته این امکان را داریدتابیشترو یا کمتراز این زمان را استفاده کنید.

4: درقسمت دوم به شما یک موضوع داده می شودو ازشمادرانتهای آن خواسته می شودتا نظرات موافق و مخالف خودرا در رابطه با موضوع ارائه کنید . شما می بایست حداقل 250 اغت بنویسیدودرصورتیکه از این مقدارکمترنوشته باشید،ازامتیازشمادراین بخش به تناسب کسرخواهدشد.

5: مدت زمان چهل(40) دقیقه برای این قسمت از آزمون در نظرگرفته شده است و شما می توانید تمامی و یا بخشی از این زمان را صرف این قسمت نمایید.

6: همانطورکه درنکته اول به آن اشاره شد ،مدت زمان یک ساعت برای این دوقسمت در نظر گرفته شده است که شرکت کننده با توجه به توانایی های خود می تواند این زمان را در بین این دوقسمت تقسیم کند.

قید شده است که هریک از دوقسمت ( تفسیر نمودارو متن) Writing7: نکته مهم آنکه دقت کنیدکه در دفترچه ای پاسخنامه آزمون

 

8: به شما برگه ای تحت عنوان چک نویس داده نمی شود . شما می توانید چندین بار برروی پاسخنامه یادداشت و پاک کنید .

9: به این نکته کاملا توجه کنید که بدون رعایت اصول و نکات مربوط به این بخش ،نمی توانید نمره مناسب را از این بخش کسب کنید . سعی کنید مهارت های مربوط به این بخش را فرا بگیرید. ( مهارت هایی نظیر آشنایی با ساختار متن بخش دوم ف نسبت تعداد  لغا ت آکادمیک بکار رفته در متن و امتیاز مربوطه ،از چه کلماتی در متن استفاده کنیم تا امتیاز بیشتری را کسب کنیم ، آشنایی با ساختار متن تفسیرنمودار،چارت،جدول،نموداردایره ای،نحوه چیدمن لغات در کنار یکدیگر برای افرایش میزان امتیاز آیلتس و نکاتی از این دست. )

نکاتی درارتباط با پایان قسمت اول آزمون :

به شما پاکت هایی داده می شودئ که قرار است کارنامه های شما توسط آن به دست تان برسد. از Writing1: در انتهای آزمون

داوطلب خواسته می شود تا آنه را طبق شرایطی که گفته می شودپرنماید. برروی آن می بایست نام خود ،شماره داوطلبی و کد مرکزبرگزارکننده آزمون را یادداشت نمایید. توضیحات آن توسط مدیرآزمون به شرکت کنندگان داده می شود.

2: پس از پایان آزمون ،بلافاصله از جای خود بلند نشوید. خروج از سالن به دستور مدیر آزمون و پس از اطمینان از پایان یافتن

امکان پذیرمی شود. خروج ازسالن به ترتیب شماره های داوطلبی و به ردیفWritingپروسه جمع آوری پرسشنامه های آزمون

می باشد. این امرباعث جلوگیری از ازدحام در سالن آزمون می گردد.

3: برگه مشخصات خود که شامل عکس،اسم و شماره داوطلبی شما می باشدراازمیز جداکرده و به همراه خود ببریدوتاروزاعلام نتایج نزد خود نگه دارید.

Speakingبخش چهارم: آزمون

1: این بخش همانطورکه اشاره شد،به صورت جداگانه و درحدوددوالی سه روزقبل یا پس از آزمون کتبی برگزارمی شود.

در مکانی غیر از آزمون کتبی برگزارمی شود. Speaking2: به طور معمول ،آزمون

3: به هرداوطلب زمانی جداگانه به میزان 15 دقیقه اختصاص داده می شودکه این به ترتیب شماره داوطلبی شرکت کنندگان محاسبه می شود. بهتر است در حدود نیم ساعت  قبل زا زمان آزمون در محل حضوریابندتا با شرایط محیط آشنا یی پیدا کنید.

4: همانطورکه در نکته فوق به آن اشاره شد ،سعی کنید حدود نیم ساعت پیش از آزمون در محل حضور داشته باشید،زیرا ممکن است نفرقبل از شما از این آزمون انصراف داده باشدو نوبت آن را به شما بدهند. متاسفانه در این مورد،اطلاعاتی حتی در وبسایت رسمی آزمون آیلتس داده نشده است.

5: زمان شما که فرارسیدشما راصدا کذده و شما می بایست پاسپورت خودراابتدابه مسئول ثبت اسامی نشان داده تا مطمئن شوندکسی ر ابه جای خود به محل نفرستاده باشید. سپس شماره اطاق مربوطه را به شما اعلام می کنند.

نیز همانندسایر بخش های مذکور،دارای مهارت های خاصی است که با اطلاع از آن می توانید به حد قابلSpeaking6: آزمون

قبولی امتیاز خئودرا ارتقا دهید.

7: مدت زمان این قسمت در کل بین 12 تا 15 دقیقه می باشدکه درسه بخش برگزار می شود.

8: درقست اول از شما خوسته می شود تا خود را معرفی کنید. پس از معرفی ،سوالاتی در رابطه با اطلاعاتی که ارائه کردیداز شما پرسیده می شود. این بخش د رحدودچهاردقیقه به طول خواهدانجامید .

9: در بخش دوم به شما برگه ای به همراه یک عدد مداد داده خواهدشد. آزمون گیرنهده به موضوعات خودنگاه کرده و موضوعی را در اختیارشما قرارخواهدداد. موضوعات به ترتیب داوطلبان و از داخل یک مجموعه که از سوی مرکز آزمون آیلتس در انگلستان

انتخاب می شود. بستگی به شانس داوطلب دارد تااینکه(Random) ارسال شده است انتخاب می شود. موضوعات به صورت رندم

چه موضوعی در اختیارش قرارگیرد.

10: به داوطلب یک دقیقه زمان داده می شودتاموضوع را کرده و خودرابرای صحبت به مدت دودقیقه آماده کند.

11: دقت کنید که ققط دو دقیقه زمان دارید و به نحض پایان این زمان،آزمون گیرنده صحبت شماراقطع خواهدکرد. شما می بایست در طول این دو دقیفه ،هم به موضوع اشاره کرده و هم تمامی سوالات را به طور خلاصه و سریع پاسخ دهید.

12: د ربخش سوم ،آزمون گیرنده شما را به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعی فرامی خواند وبه نوعی قصد دارد مهارت شما را درسخنوری بیازماید. در اکثرموارد مشاهده شده است که موضوع موردبحث در ارتباط با موضوع بخش قبلی (بخش دوم ) می باشد.

13: نکته ای در ارتباط با این بخش که شاید تا به حال در مورد آن نشنیده باشید این است که برای آزمون گیرنده مهم انیست که برآورده کند شماتا چه حد در زبان انگلیسی مهارت دارید . فقط آنچه را که می توانید در مورد آن صحبت کنید را اشاره کنید . این

می باشد. فرضا” اگر درمورد شغل پدرازشما سوالی شد و امکان اینکه به طور سلیس Speakingنکته مربوط به هرسه بخش آزمون

آن رابیان کنید نداشتید می توانید شغل دیگری را به پدرخودنسبت داده  و شرح دهید.

نکاتی در مورد کارنامه آزمون:

ب1: چنانچه داوطلبی نتواند درزمان اعلام شده در بند بالا،آدرس موسسات مورددرخواست خودراازطریق سایت اعلام کند، می تواند پس از آزمون،به صورت حضوری به دفتر درشهرمحل آزمون مراجعه کند و برای هردرخواست صدورکارنامه( شامل 1 تا 5 نسخه ) مبلغی بپردازد.

به DHL2: درصورت درخواست داوطلب برای ارسال کارنامه به دانشگاهی درخارج از کشور،هزینه ارسال کارنامه با پست

صورت حضوری از متقاضی دریافت می شود.

3: کارنامه های صادرشده به مدت 4 ماه پس از صدور درمرکز برگزاری آزمون آیلتس نگهداری می شودتا داوطلب جهت دریافت یا تکمیل اقدامات ارسال به مراکز معتبر بین المللی اقدام کندو چنانچه داوطلب در این مدت به مرکز مربوطه مراجعه نکند،می بایست مجددا” درخواست صدور کارنامه اضافه بدهد.

4:امکان ارسال کارنامه به آدرس اشخاص یا مراکز غیر معتبروجودنداردو متقاضیانی که می خواهند کارنامه خودرابرای این گونه مراکز ارسال کنند،می توانند از نسخه مخصوص خود کپی تهیه کرده و نسخه کپی را ارسال کنند.

5: امکان صادرکردن نسخه المثنی از کارنامه برای ارائه داوطلب وجودندارد.

6: دانشگاهها برای ثبت نام اولیه نیازی به اصل مدرک آیلتس ندارند بنابراین می توانید آن را ارسال کرده و از آن کپی تهیه نماییدو برای دانشگاه خود ارسال کنید .

7: نتیجه آزمون در قالب کارنامه معمولا” بین 12 روزتا 2 هفته پس از برگزاری آزمون مهیا می باشدکه داوطلب می تواندبا دردست داشتن پاسپورت با کارت شناسایی که به مرکز معرفی کرده است ، نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام کند. لازم به ذکر است که نتیجه آزمون چند روز قبل از صدور کارنامه در وب سایت مرکز برگزاری آزمون نمایش داده خواهد شد .

 

TOEFL

تافل به انگلیسی مخفف عبارت Test of English as a Foreign Language می­باشد , نام آزمونی است که میزان توانایی شما را در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای‌تی‌اس ETS در سه نوع کاغذی، کامپیوتری و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از شش هزار موسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند .

مدرک تافل تنها دو سال اعتبار دارد.

آزمون کاغذی Pbt

همانطور که از نام این آزمون مشخص است، داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید به سوالات موجود در دفترچه آزمون پاسخ دهند. این آزمون جای خود را رفته رفته به آزمون اینترنتی داده‌است و در واقع در آینده‌ای نه چندان دور کاملا منسوخ خواهد شد. در آزمون کاغذی سه مهارت زبان آموز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

علاوه بر سه مهارت فوق یک قسمت برای مهارت نوشتن هم وجود دارد که در یک فرصت ۳۰ دقیقه‌ای بایستی داوطلب بتواند در مورد موضوع مشخصی بنویسد. نمرات بدست آمده از هر قسمت بعد از تغییر مقیاس یافتن با هم جمع شده و نمره کل داوطلب را مشخص می‌کند. این نمره می‌تواند بین ۳۱۰ تا ۶۷۷ تغییر کند. بنابراین هیچ نمره مشخصی برای قبولی یا رد شدن در این آزمون وجود ندارد و همه شرکت کنندگان در این آزمون نمره آزمون را دریافت خواهند کرد. نمره مورد نیاز داوطلب بستگی به محلی دارد که داوطلب می‌خواهد نمره آزمون تافلش به آنجا ارسال شود. معمولا برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نمره بالاتر از ۵۵۰ مورد نیاز است.

آزمون اینترنتی Ibt

این آزمون در اواخر ۲۰۰۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر «مبتنی بر کامپیوتر» و «مبتنی بر دفترچه» گردید. این آزمون ابتدا در کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار گردید و از سال ۲۰۰۶ به کشورهای دیگر نیز بتدریج راه یافت. در این نوع آزمون شرکت کنندگان بایستی در تاریخهای مشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پیدا کرده و از طریق اینترنت آزمون را برگزار کنند. اعتبار مدرک این آزمون با مدارک امتحانات تافل قدیمی یکسان است ولی این آزمون دارای تفاوتهایی می‌باشد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

این آزمون ۴ ساعته بوده و دارای ۴ بخش است. هر بخش ممکن است یک یا حتی چندمهارت را مورد آزمایش قرار دهد. یادداشت برداری در این روش بر خلاف روش مبتنی بر دفترچه مجاز است. این آزمون نمی‌تواند بیشتر از یک بار در هفته برگزار شود. البته باید دقت کرد که ممکن است یک یا چند بخش به صورت طولانی ارائه شوند. در این صورت مشخص نیست کدام بخش از سوالها واقعا تصحیح شده و جزو نمره در نظر گرفته می‌شوند. انتخاب سوالات تقریبا به صورت تصادفی است.
۱. مهارت خواندن (Reading Comprehension)
این قسمت دارای ۳ الی ۵ متن بلند و سوالاتی در مورد این متنها است. موضوع متن‌ها آکادمیک بوده و معمولا در کتابهای دانشگاهی یافت می‌شوند. سوالات عمدتا در مورد موضوع اصلی متن، جزئیات، برداشت‌ها، نحوهٔ دیگر بیان جملات، جایگذاری جملات، واژه‌های مترادف می‌باشد. در آزمون ibt دانشجو باید مهارت‌هایی نظیر خلاصه برداری، برداشت سریع ایده‌های اصلی و جدولبندی را دارا باشد. به طور کلی نیازی به اطلاعات قبلی در مورد متن نیست اما اطلاعات قبلی می‌تواند کمک کننده باشد
۲. مهارت شنیداری (Listening Comprehension)
این بخش شامل شش متن می‌باشد؛ دو مکالمهٔ دانشجویی و چهار متن نیز شبیه سازی کلاس درس دانشگاهی و مباحثات است.
۳. مهارت گفتاری (Speaking Comprehension)
این بخش مجموعا شامل شش قسمت است؛ دو قسمت مستقل که در هرکدام از آنها یک سوال دربارهٔ زندگی آکادمیک مطرح می‌شود و دانشجو باید در مورد آن صحبت کند. چهار قسمت هم به صورت مجتمع است که بخشهای reading،listening همراه با بخش speaking وجود دارد. در این بخشها دانشجو باید در مورد خلاصهٔ متنی که می‌خواند یا می‌شوند و یا ایده‌های جدید خود در مورد این متون صحبت کند. این صحبت‌ها باید دقیق، واضح و دارای تجزیه و تحلیل دقیق از اطلاعات ارائه شده باشد.
۴. مهارت نوشتاری (Writing Comprehension)
این بخش شامل دو قسمت است. یک قسمت مجتمع و یک قسمت مستقل. در بخش مجتمع دانشجو باید متن آکادمیکی را بخواند، سپس به ادامهٔ آن گوش دهد و بعد از ان نظرات خود را در مورد متن بنویسد. در بخش مستقل نیز دانشجو یک مقالهٔ شخصی در مورد سوال ارائه شده می‌نویسد.

نمره هر یک از مهارت‌ها بین ۰ تا ۳۰ بوده و در مجموع نمره بین ۰ تا ۱۲۰ است. نمره ۷۹ یا ۸۰ این آزمون معادل ۵۵۰ آزمون کاغذی شناخته می‌شود که برای ورود به اکثر دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد نیاز است

.

TOLIMO

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور ايجاد زمينه و توسعه زبان‌آموزي در كشور و فراهم آوردن امكانات سنجش توانائي دانش زباني دانش‌آموزان، دانشجويان و دانش‌آموختگان، آزمون‌ زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo: E-A 2009-10) را برگزار مي‌نمايد.

ثبت‌نام براي شركت در این آزمون منحصراً به صورت اينترنتي است و كليه داوطلبان علاقه‌مند در كليه سطوح مختلف آموزشي حق ثبت‌نام و شركت در این آزمون را دارند. متقاضيان شركت در آزمون بايد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org اطلاعيه اين سازمان در باره شرايط و ضوابط و نحوه ثبت‌نام اينترنتي در آزمون‌هاي زبان انگليسي پيشرفته Tolimo: E-A را مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت‌نام در هريك از دوره‌هاي مذكور اقدام نمايند. داوطلبان متقاضي ثبت نام بايد هزينه ثبت نام در آزمون را از طريق اينترنت و كارتهاي بانكي عضو شتاب(كه رمز اينترنتي كارت فعال شده باشد ) پرداخت كنند لذا داوطلبان متقاضي ثبت نام تا 72 ساعت پس از رزرو آزمون دوره ‌هاي مورد نظر فرصت دارند كه هزينه ثبت نام را بپردازند. بديهي است درصورت عدم اقدام به موقع پس از اين فرصت آزمون رزرو شده به صورت خودكار حذف مي شود و داوطلب متقاضي هيچگونه حقي در خصوص اين آزمون نخواهد داشت.

این آزمون بسیار شبیه امتحان تافل است و هر 2 ماه یکبار به طور معمول در داشگاه های سراسری معتبر کشور برگزار می شود.
اولین بخش Listening است و30 سوال داردو قسمت بعد گرامر و دیکته ی لغات میباشد و قسمت بعدی درک مطلب می باشد و دارای 40 سوال، 4 تله متن و هر متن 10 سوال می باشد.

MCHE:

این آزمون توسط وزارت علوم برگزار می شود و در زمان ثبت نام دانشجویان دکتری داخل و خارج اولویت دارند.