وزین دانش نماینده رسمی مرکز کار ایران (کاریران) در استان اصفهان
تعدادی از مشاغل مورد نیاز آلمان

لیست  ۱۰ شغل مورد نیاز در کشور آلمان

⦁ Software developer and programmer
⦁ Electronics engineer, electrician
⦁ Healthcare worker and nurse
⦁ IT consultant, IT analyst
⦁ Economist, business administrator
⦁ Account manager, client consultant
⦁ Production assistant
⦁ Sales representative, sales assistant
⦁ Sales manager, product manager
⦁ Architect, structural engineer