وزین دانش نماینده رسمی مرکز کار ایران (کاریران) در استان اصفهان
فرم ارزیابی کار

  مردزن


  مجردمتاهل


  معافمشمولکارت پایان خدمت


  سوابق تحصیلی


  سطح آشنایی با زبان خارجی


  نیستمهستم


  عالیخوبمتوسطضعیف

  اطلاعات تکمیلی


  دارمندارم


  نگرفته امگرفته ام


  خود شخصوالدینبورس


  مهرماهبهمن ماه