فرم ارزیابی

مردزن


مجردمتاهل


معافمشمولکارت پایان خدمت


سوابق تحصیلی


سطح آشنایی با زبان خارجی


نیستمهستم


عالیخوبمتوسطضعیف


هستمنیستم


عالیخوبمتوسطضعیف


نیستمهستم


عالیخوبمتوسطضعیف

اطلاعات تکمیلی


دارمندارم


نگرفته امگرفته ام


خود شخصوالدینبورس


مهرماهبهمن ماه